index

Contact

Het natuurlijke persoonsbedrijf Jerdioui Hanane, met als handelsnaam HANNIN PARIS (hierna: “ HANNIN PARIS ” en “ Wij ”)

E-mailcontact: info@hanninparis.com

1. Waarom dit privacybeleid?

Elke particuliere of professionele persoon (hierna de “ Klantgenoemd ) die de website van HANNIN PARIS (hierna de “ Site ”) bezoekt en/of gebruikt of onze diensten gebruikt, maakt een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens bekend. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee wij u direct of indirect als natuurlijk persoon kunnen identificeren.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 30 juli 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet ) en de Europese Verordening van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van individuen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (“ Verordening ” of “ AVG ”).

Door gebruik te maken van de Site of onze diensten verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en aanvaardt hij uitdrukkelijk de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op de wijze zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid.

2. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

2.1. De gegevensbeheerder

HANNIN PARIJS is er e verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt de persoonsgegevens die worden verzameld, het doel en de middelen van de verwerking.

2.2. De onderaannemers)

Het staat HANNIN PARIS vrij om gebruik te maken van onderaannemers. De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonsgegevens op verzoek en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. De onderaannemer is verplicht om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en handelt altijd in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking.

HANNIN PARIS maakt gebruik van de volgende categorieën onderaannemers: accountant, transporteur, partners, webhost. Wilt u meer informatie over onderaannemers en personen die toegang hebben tot uw gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

3. Op welke grondslag worden mijn gegevens verwerkt?

In overeenstemming met de Privacywet en de AVG verwerken wij uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van het contract waarbij u partij bent of de contractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen voor het gebruik van onze Site en de levering van onze diensten en/of producten.

 • Op basis van onze wettelijke verplichtingen voor alles wat verband houdt met het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturering.

 • Gebaseerd op ons legitieme belang bij het verzenden van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten.

 • Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door HANNIN PARIS nagestreefde doeleinden te verwezenlijken. Hieronder worden de categorieën gegevens opgesomd waarop de verwerking betrekking heeft:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres)

 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)

 • Elektronische identificatiegegevens als u onze site bezoekt (IP-adres, locatie, cookies)

Onze klanten bevinden zich voornamelijk in België of Frankrijk, maar door onze website te raadplegen kunt u uit een ander land komen. Hoe dan ook zijn wij als Belgische onderneming verplicht om de AVG en de Belgische omzettingswet na te leven.

Daarnaast gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en hem een ​​gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om zijn technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Site op te sporen en te corrigeren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies, nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te raadplegen.

5. Wat zijn de nagestreefde doelstellingen?

HANNIN PARIS verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is daarom essentieel voor het goed functioneren van de Site en het leveren van onze diensten. Als er gegevens ontbreken, foutief of onvolledig zijn, behoudt HANNIN PARIS zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren.

HANNIN PARIS verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken:

 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, offertes, facturatie, te verrichten dienst, ondersteuningsverlening.

 • Procesbeheer.

 • Gepersonaliseerde marketing en reclame als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. In dit geval bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.

Door onze Site te bezoeken, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Het gaat hierbij om uw IP-adres, het geografische gebied van consultatie, de dag en het tijdstip van consultatie en de geraadpleegde pagina’s. Door de Site te bezoeken, aanvaardt u uitdrukkelijk de verzameling van deze gegevens voor statistische doeleinden.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor interne doeleinden. Uw persoonlijke gegevens zullen daarom niet worden verkocht, overgedragen of gecommuniceerd aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. Ze worden uit onze database verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel of als u geldig uw recht op verwijdering heeft uitgeoefend. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen (wachtwoord op onze computers, toegang tot gegevens beperkt tot degenen die verantwoordelijk zijn voor het project of de gegevens nodig hebben voor het verlenen van service of klantenbeheer).

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. Garantie voor een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de legitieme doeleinden uiteengezet in punt 5. Ze worden op een adequate, relevante en niet-buitensporige wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken.

8.2. Toestemming voor toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. U heeft het recht om de doeleinden van de verwerking te kennen, de betrokken categorieën van gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die worden gebruikt om de duur van de bewaring van gegevens te bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens .

8.3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen gecorrigeerd worden. Hetzij rechtstreeks door de Gebruiker, hetzij door een schriftelijk verzoek aan ons te richten.

8.4. Recht op verwijdering (of “recht om vergeten te worden”)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;

 • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

 • U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht van verzet;

 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting moeten uw gegevens verwijderd worden.

8.5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die daarvoor nodig is aan HANNIN PARIS om te verifiëren dat u geldig uw recht op verwijdering kunt uitoefenen.

8.6. Recht om bezwaar te maken

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, profilering of in het kader van het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke. HANNIN PARIS zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn die vóór de verwerking pleiten en die uw recht om bezwaar te maken tenietdoen.

8.7. Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere dienstverlener, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs sturen, per aangetekende post naar ons hoofdkantoor of via het contactformulier op onze website. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek.

10. Mogelijkheid tot indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door HANNIN PARIS, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ ).

×