index

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN – HANNIN PARIJS

 1. Definitie en toepassing

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “Algemene Verkoopvoorwaarden”) kunnen worden geraadpleegd op de website www.hanninparis.com (hierna: de “ Website ”).

De Website en aanverwante diensten worden aangeboden door:

Het natuurlijke persoonsbedrijf HANNIN PARIS, met als handelsnaam HANNIN PARIS (hierna: “ HANNIN PARIS ” en “ Wij ”)

Voor de doeleinden van deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben de volgende definities de volgende betekenis:

 1. Klant ”: Elke natuurlijke persoon (B2C) of professional (B2B) die een contractuele relatie aangaat met HANNIN PARIS, ongeacht de aard van de contractuele relatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, consumenten. Hierna ook wel “u” genoemd.

 2. Producten ”: Alle goederen die het voorwerp uitmaken van één of meerdere Verkoopovereenkomsten.

 3. Verkoopovereenkomst ”: elke overeenkomst waarbij HANNIN PARIS zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten aan de Klant over te dragen en waarbij de Klant zich op zijn beurt ertoe verbindt de prijs van de Producten te betalen.


De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten en diensten door HANNIN PARIS aan de Klant. Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden, evenals alle andere rechten en plichten vermeld op de Website.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onverkort van toepassing, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Een uitdrukkelijke afstandsverklaring is slechts geldig voor zover deze voortvloeit uit een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen onderlinge overeenkomst. Deze uitdrukkelijke vrijstellingen zijn bedoeld ter vervanging of aanvulling van de clausules waarop zij betrekking hebben. De overige bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden blijven in alle gevallen onverkort van toepassing.

HANNIN PARIS behoudt zich het recht voor om haar Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Wij raden u aan onze Algemene Verkoopvoorwaarden regelmatig te lezen en te raadplegen. Eventuele toekomstige wijzigingen zullen geen effect hebben op lopende bestellingen en daaruit voortvloeiende contracten, tenzij de wet anders bepaalt.

 1. inschrijving

Om gebruik te kunnen maken van de diensten en functies die u op de Website ter beschikking worden gesteld, moet u zich eerst registreren. Wanneer u zich registreert, bent u verplicht bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Deze informatie moet waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. Wij behouden ons het recht voor om de registratievereisten op elk moment te wijzigen. Als er een wijziging optreedt in uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte te stellen.

Het wachtwoord dat u voor uw account invoert, moet persoonlijk zijn en vertrouwelijk blijven. Breng HANNIN PARIS onmiddellijk op de hoogte van elk ongeoorloofd gebruik van het account of elke andere overtreding van de veiligheidsregels.

 1. Mogelijkheid om te kopen

Voordat u aankopen doet op de Website, moet u een bepaald aantal persoonlijke gegevens verstrekken. In het bijzonder moeten Klanten hun echte naam, telefoonnummer, e-mailadres en andere gevraagde informatie opgeven, zoals aangegeven op de Website. Bovendien wordt u tijdens het bestellen gevraagd om betalingsgegevens op te geven. U verklaart en garandeert dat de verstrekte betalingsinformatie zowel geldig als correct is, en u bevestigt dat u de corresponderende persoon bent voor de verstrekte informatie.

De website is alleen beschikbaar voor mensen die voldoen aan de deelnamevoorwaarden van HANNIN PARIS . Als klant moet u over een geldige creditcard of debetkaart beschikken die is uitgegeven door een door HANNIN PARIS geaccepteerde bank . De Klant die een bestelling op de site plaatst, geeft HANNIN PARIS toestemming om zijn krediet- of debetkaart te debiteren tot het bedrag van de totale aankoopprijs van de producten die op de Website zijn gekocht.

Door een bestelling op de Website te plaatsen, machtigt u ons uitdrukkelijk om kredietcontroles uit te voeren en, indien van toepassing, als HANNIN PARIS dit nodig acht, om op elk moment informatie (inclusief bijgewerkte informatie) over u of derden te verzenden of te verkrijgen, inclusief , zonder beperking, uw creditcard-/debetkaartnummer of kredietrapporten over u (inclusief de kredietrapporten van uw echtgeno(o)t(e) als u een gemeenschapshuwelijk van goederen bent aangegaan), om uw identiteit te bevestigen en uw creditcard/debetkaart te valideren, een eerste krediet te verkrijgen/ autorisatie van debetkaarten en het autoriseren van individuele aankooptransacties.

Bovendien gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt voor het uitvoeren van de vereiste antifraudecontroles. U geeft ons toestemming om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een krediet- of fraudepreventie-entiteit, die deze informatie in haar database kan opslaan.

 1. Ons online aanbod

HANNIN PARIS biedt producten voor natuurlijke schoonheid en cosmetische verzorging.

HANNIN PARIS is op geen enkele manier verantwoordelijk in geval van een huidprobleem, allergie of ander gerelateerd aan de producten. Als er een probleem is met een product, kunt u contact opnemen met HANNIN PARIS om hen te informeren.

Ons online aanbod wordt met de grootste zorg samengesteld. HANNIN PARIS verstrekt informatie over de kenmerken van de Producten, inclusief technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van de Producten. Wij verstrekken deze informatie binnen de grenzen die door de technische middelen zijn toegestaan. De afbeeldingen op onze website zijn een benaderende weergave van de substantiële kenmerken van onze producten.

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de kleuren van onze Producten, zoals weergegeven op onze Website, overeenkomen met de werkelijkheid. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave op uw scherm perfect overeenkomt met de kleuren van onze artikelen, aangezien computermonitoren kunnen variëren.

HANNIN PARIS biedt producten te koop aan die op voorraad zijn en die verzonden kunnen worden vanuit ons distributiecentrum. Wij behouden ons echter het recht voor om aan een bepaalde aanbieding specifieke voorwaarden te verbinden, zoals een beperkte geldigheidsduur. In een dergelijk geval is het aanbod slechts geldig zolang de voorraad strekt. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien zij uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling zijn meegedeeld.

 1. Acceptatie van uw bestelling

Zodra uw bestelling is geplaatst, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met de details van uw bestelling. Deze e-mail houdt geen aanvaarding van uw bestelling in, maar bevestigt slechts dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

Alle bestellingen moeten geaccepteerd en beschikbaar zijn. Artikelen in uw winkelwagen zijn niet gereserveerd en kunnen door andere Klanten worden gekocht.

Behalve in het geval dat u uw bestelling annuleert, is de aanvaarding van uw bestelling en het sluiten van het contract tussen u en HANNIN PARIS van kracht vanaf het moment dat wij u een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de goederen zijn verzonden.

Partijen erkennen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst vormen. Binnen de door de wet toegestane grenzen mag HANNIN PARIS alle elektronische documenten in haar bezit gebruiken om het bestaan ​​van de Verkoopovereenkomst te bewijzen. Een eenvoudige, gekwalificeerde digitale of elektronische handtekening is niet vereist als bewijs.

HANNIN PARIS behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren in het geval dat wij bijvoorbeeld geen betalingsautorisatie kunnen verkrijgen, er verzendbeperkingen van toepassing zijn op een bepaald artikel, het bestelde artikel niet op voorraad is of onze kwaliteitscontrole niet doorstaat en uit de verkoop is genomen, of dat u niet voldoet aan de deelnamecriteria uiteengezet in artikel 3 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

HANNIN PARIS behoudt zich het recht voor om de verzending van meerdere hoeveelheden van een Product naar een Klant of naar een postadres te beperken. Elke Klant verbindt zich ertoe de op de Website aangeboden Producten niet te kopen met als enig doel deze door te verkopen.

HANNIN PARIS behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de verwerking van een transactie of de levering van diensten aan een Klant te weigeren. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het verwijderen van koopwaar van de Website of de verkoop van koopwaar, of voor het verwijderen, filteren of wijzigen van materiaal of inhoud op de Website, of voor het weigeren een transactie te verwerken of het monitoren of opschorten van een transactie nadat de verwerking is begonnen.

 1. Prijs

De prijzen van de Producten die op de Website worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's en zijn inclusief BTW en andere belastingen. Wij behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Wij verbinden ons er echter toe om altijd de prijzen toe te passen die op onze Website staan ​​vermeld op het moment van uw bestelling. Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven zijn voor rekening van de Klant.

De prijs van elk Product is exclusief bezorgkosten en andere bijkomende kosten.

HANNIN PARIS zal deze extra kosten communiceren tijdens de laatste stap van het online bestelproces. De prijs vermeld in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Kortingsbonnen en cadeaubonnen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, promoties of kortingen die op de Website worden weergegeven.

Elke kennelijke fout in de prijs, zoals een kennelijke onjuistheid, kan na het sluiten van de verkoopovereenkomst altijd door HANNIN PARIS worden gecorrigeerd.

De Klant moet elke klacht over de prijs of de betaling binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling schriftelijk meedelen. Het indienen van een klacht schort de verschuldigde betalingen niet op.

Als uw creditcard/betaalkaart niet in euro's luidt, wordt de uiteindelijke prijs berekend in overeenstemming met de wisselkoers die geldt op de dag dat uw creditcard/betaalkaartmaatschappij de transactie heeft verwerkt.

 1. Betaling

Voor online bestellingen accepteren wij betalingen met Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro, Paypal, Stripe, evenals alle andere betaalmethoden die duidelijk op de Website worden aangegeven. HANNIN PARIS kan op elk moment de geaccepteerde betaalmethoden uitbreiden.

De betaling wordt pas van uw rekening afgeschreven wanneer uw bestelling door HANNIN PARIS wordt verzonden . Door een creditcard of betaalkaart te gebruiken, bevestigt u dat u de houder van die kaart bent of dat u door de houder ervan gemachtigd bent om die creditcard of betaalkaart te gebruiken. Alle houders van een creditcard of debetkaart zijn onderworpen aan validatie- en autorisatieprocedures door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart weigert toestemming te geven voor de uitvoering van de betaling aan HANNIN PARIS , kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de vertraging of niet-levering van de artikelen.

Wij ondernemen alle redelijke stappen om de veiligheid van online transacties te garanderen.

Daarnaast nemen wij, voor zover binnen onze controle, alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw bestel- en betalingsgegevens veilig te houden. Tenzij er sprake is van nalatigheid van onze kant, zijn wij echter niet aansprakelijk voor enig verlies dat u lijdt als een ongeautoriseerde derde partij toegang krijgt tot de gegevens die u verstrekt tijdens uw gebruik van de Website of wanneer u een bestelling plaatst op de Website.

 1. Verzekering en levering

HANNIN PARIS draagt ​​het risico van de overdracht van de Producten tot de levering ervan op het aangegeven adres. De levering van de producten geldt als het moment waarop het risico van beschadiging en/of vermissing overgaat op de Klant.

Houd er rekening mee dat we ons best doen om alle bestellingen zo snel mogelijk en uiterlijk vijf (5) dagen na de bestelling te verzenden. De geschatte levertijden worden louter ter informatie gegeven en beginnen te lopen vanaf de datum van de bestelling. HANNIN PARIS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering veroorzaakt door procedures opgelegd door de douanedienst van het land van bestemming.

Voor de bezorging maakt HANNIN PARIS gebruik van externe partijen en betrouwbare vervoerders. Het inschakelen van externe partijen kan van invloed zijn op de levering. Bij een niet afgeleverde bestelling wordt er direct een onderzoek geopend bij de vervoerder. Dit duurt doorgaans meerdere dagen, gedurende welke er geen restitutie of andere verzending naar de Klant plaatsvindt.

HANNIN PARIS wijst alle verantwoordelijkheid af als het product beschadigd raakt tijdens het transport of als het product wordt afgeleverd met vertraging veroorzaakt door de vervoerders.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op het aangegeven adres mogelijk te maken, in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde. Er is reden om van levering te spreken vanaf het moment dat de Klant of een door de Klant aangewezen derde de bestelde Producten fysiek in bezit neemt. Indien de levering mislukt door een tekortkoming van de Klant of de door de Klant aangewezen derde, zijn de kosten van de nieuwe bezorgpoging volledig voor rekening van de Klant.

 1. Recht om in te trekken

 1. Algemeen


De Klant beschikt over een herroepingsrecht, overeenkomstig het Wetboek van Economisch Recht. Het herroepingsrecht geeft de Klant de mogelijkheid om de Verkoopovereenkomst binnen veertien (14) dagen na levering te beëindigen indien hij niet tevreden is met het Product. Er is geen verplichting om redenen of sancties op te geven. HANNIN PARIS nodigt u niettemin uit om uw opmerkingen achter te laten om haar dienstverlening te verbeteren.


HANNIN PARIS vergoedt de verzendkosten niet in geval van retourzending van het product.


De kennisgeving van herroeping moet per e-mail worden verzonden. 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht


De Klant is niet bevoegd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen als de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant is uitgevoerd of als deze duidelijk gepersonaliseerd zijn (Artikel 53 van het Wetboek van Economisch Recht). Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant dit.


 1. Hoe kunt u een Product retourneren nadat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend?


De Klant die zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, moet de geleverde Producten terugsturen naar de hoofdzetel van HANNIN PARIS. Producten moeten worden geretourneerd vanuit het oorspronkelijke land van bestemming.

Alle producten moeten ongebruikt, in hun originele staat, in de originele verpakking en met alle HANNIN PARIS- labels er nog aan, aan ons worden geretourneerd. Artikelen die beschadigd of bevuild zijn geretourneerd, kunnen niet worden geretourneerd en worden aan de Klant geretourneerd en/of terugbetaling wordt geweigerd.

De Klant is verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de Producten die voortvloeit uit de behandeling ervan die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de Producten vast te stellen. HANNIN PARIS heeft het recht de kosten van afschrijving pro rata aan de Klant in rekening te brengen. Dit echter pas nadat HANNIN PARIS de initiële aankoopprijs aan de Klant heeft terugbetaald.

De Klant moet het Product retourneren met een veilig transportmiddel om ervoor te zorgen dat het Product in goede staat aankomt. We raden u ten zeerste aan om uw zending te verzekeren, aangezien u verantwoordelijk bent voor de staat van de artikelen en verantwoordelijk wordt gehouden voor eventuele schade aan de artikelen totdat ze bij onze winkel aankomen. In geval van een geschil raden wij u tevens aan het verzendbewijs te bewaren.

 1. Wettelijke garantie


 1. Algemeen

Elke Klant (B2C) profiteert van een wettelijke garantieperiode van twee (2) jaar. De Klant kan een beroep doen op de wettelijke garantie indien de geleverde Producten niet overeenkomen met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover de Klant deze non-conformiteit niet heeft kunnen vaststellen op het moment van ontvangst van het Product.

 • Als het Product binnen de eerste zes maanden na levering defect is, wordt aangenomen dat het defect al sinds de levering bestond. HANNIN PARIS kan het tegendeel bewijzen.

 • Indien het gebrek aan het Product meer dan zes maanden na de levering wordt ontdekt, moet de Klant de non-conformiteit van het Product bewijzen op het moment van levering.

De wettelijke garantie is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door normale slijtage, accidentele of opzettelijke wijzigingen aangebracht aan het Product door de Klant, inclusief oneigenlijk en onjuist gebruik.

Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de algemene voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

 1. Klachtenmechanisme

De Klant is verplicht om de conformiteit van de Producten te controleren op het moment van levering. Indien het Product een zichtbaar gebrek vertoont en de ontvanger dit gebrek constateert, is hij verplicht een klacht in te dienen.


De Klant zal deze klachten schriftelijk en uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd aan HANNIN PARIS meedelen. Dit dient te gebeuren binnen drie (3) kalenderdagen na levering aan de Klant of de door de Klant aangewezen derde. Het is de plicht van de Klant om deze communicatie voldoende te motiveren. Bij gebreke van een (voldoende) gerechtvaardigde klacht is de Klant niet bevoegd de Producten te retourneren.


 1. Hoe kan ik een product retourneren onder de wettelijke garantie?

Elke Klant is verplicht om het niet-conforme Product binnen dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht voor reparatie, vervanging of terugbetaling aan HANNIN PARIS te retourneren. Anders wordt de opschorting van de wettelijke garantieperiode als nietig beschouwd.


De producten moeten op kosten van de Klant worden teruggestuurd naar HANNIN PARIS , in hun originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Elke niet-naleving van deze verplichting zal een proportionele vermindering van de terugbetaling tot gevolg hebben.

 1. Reparatie of vervanging

Indien aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, heeft de Klant in de eerste plaats recht op gratis herstel of vervanging van de bestelde producten, indien de situatie dit toelaat. Houd er rekening mee dat we het product alleen vervangen door hetzelfde artikel van dezelfde maat, afhankelijk van de beschikbare voorraad. Als het Product niet kan worden gerepareerd of als hetzelfde Product niet beschikbaar is, ontvangt de Klant een voucher met een waarde gelijk aan het bedrag van de initiële bestelling. De Klant heeft altijd het recht om de voucher te weigeren en een volledige terugbetaling te eisen.

HANNIN PARIS is alleen verplicht om restitutie te verlenen als de reparatie of vervanging de Klant niet langer hetzelfde voordeel biedt als de oorspronkelijke aankoop. De Klant dient deze reden op een duidelijke en gemotiveerde wijze mee te delen. De eventuele schadevergoeding en terugbetaling kan in geen geval hoger zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Als de Producten werden geretourneerd terwijl niet aan de voorwaarden was voldaan, zal HANNIN PARIS ze terugsturen naar de Klant. De kosten van deze verzending zijn voor rekening van de Klant. HANNIN PARIS mag de geretourneerde Producten namens en voor risico van de Klant opslaan, zolang de retourkosten niet zijn betaald.

 1. Intellectueel eigendom

Het gebruik van onze website en de inhoud ervan verleent u geen intellectuele eigendomsrechten daarop, ook niet op de HANNIN PARIS- software en alle HTML-codes en andere codes op de site. Met “intellectueel eigendomsrecht” bedoelen we auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten en andere materiële rechten op de inhoud van de site. Alle inhoud, inclusief handelsmerken, ontwerpen en intellectuele eigendomsrechten van derden die op de Website worden geciteerd of weergegeven, worden beschermd door nationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetten en andere internationale verdragsbepalingen. U mag inhoud gebruiken die uitdrukkelijk is goedgekeurd door HANNIN PARIS en/of haar externe licentiegevers. Elke reproductie of herdistributie van de hierboven genoemde inhoud is verboden en kan resulteren in civiele en strafrechtelijke sancties. Zonder enige beperking van het voorgaande is het kopiëren en gebruiken van de hierboven genoemde materialen naar een andere server, locatie of ondersteuning voor publicatie, reproductie of distributie ten strengste verboden. Het is u echter toegestaan ​​één kopie van de inhoud voor persoonlijk gebruik te maken voor weergavedoeleinden.

Naast de hierboven genoemde intellectuele eigendomsrechten wordt “Inhoud” gedefinieerd als alle afbeeldingen, foto’s, inclusief alle afbeeldingen, geluid, muziek, video, audio of tekst die beschikbaar zijn op de Website. HANNIN PARIS probeert ervoor te zorgen dat de informatie op de Website juist en volledig is. HANNIN PARIS kan niet beloven dat de inhoud altijd accuraat en foutloos zal zijn. HANNIN PARIS kan evenmin beloven dat de functionele aspecten van de Website of de inhoud vrij van fouten zijn, of dat de inhoud of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke elementen. We raden internetgebruikers altijd aan ervoor te zorgen dat ze over up-to-date antivirussoftware beschikken.

Persoonlijke meningen die worden geuit door klanten of enige andere derde partij waarmee wij verbonden zijn, komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van HANNIN PARIS en wij zijn niet verantwoordelijk voor deze meningen die in de media of op onze site worden geuit.

HANNIN PARIS behoudt zich het recht voor om bedreigende, gewelddadige of haatdragende opmerkingen of meningen te verwijderen.

 1. Onze relatie met jou

Door het gebruik van onze website ontstaat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tussen u en HANNIN PARIS . In geen geval kan de Klant worden beschouwd als een vertegenwoordiger, agent of werknemer van HANNIN PARIS . Bijgevolg is HANNIN PARIS niet verantwoordelijk voor enige voorstelling, handeling of nalatigheid van uw kant.

 1. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

Indien HANNIN PARIS geheel of gedeeltelijk verhinderd is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen als gevolg van een onvoorziene omstandigheid die buiten haar wil ligt, is er sprake van overmacht. In dit geval is HANNIN PARIS bevoegd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Wanneer een verandering in de omstandigheden de uitvoering van het verkoopcontract (levering van de bestelde producten) zo buitensporig belastend maakt dat het onredelijk zou zijn om zich aan de initiële voorwaarden te houden, kan HANNIN PARIS de voorwaarden wijzigen door de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

 1. Verwerking van uw persoonsgegevens

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en uitvoering van bestellingen, alsook voor facturatie en garantiecontracten. Als deze informatie ontbreekt, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd.

Het doorgeven van valse of onjuiste persoonsgegevens wordt beschouwd als een overtreding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

HANNIN PARIS verbindt zich ertoe de geldende regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens na te leven en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, onze andere beleidslijnen en procedures worden beheerst door het Belgisch recht en worden in overeenstemming daarmee geïnterpreteerd.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van HANNIN PARIS of met haar gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Partijen zullen eerst proberen tot een minnelijke schikking te komen.

Klanten hebben tevens de mogelijkheid om hun geschil over de Algemene Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijk geschillenorgaan.


Voor meer informatie over deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting nodigen wij u uit de volgende site te raadplegen:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .

×